Etický kódex

spoločnosti:
R&MZ reality s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 22592/N, IČO: 44236972, sídlo: Mlynská 2, 934 01 Levice, Slovenská republika. Štatutárny orgán (konateľ): Zuzana Juhászová (ďalej tiež len „spoločnosť“)

Preambula
1. Tento Etický kódex spoločnosti je akýsi súbor pravidiel, poskytujúcej realitné služby na základe predmetu činnosti: sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť), zahŕňa interné firemné pravidlá práce, jej výkonu a spôsoby vystupovania vo vzťahu k potenciálnym klientom a klientom spoločnosti. 2. Primárnym cieľom spoločnosti je nie len vniesť princípy dobrých mravov, profesionalizmu a zodpovednosti, ale aj poskytovanie kvalitných, sofistikovaných a profesionálnych služieb spojených s výkonom činnosti spoločnosti. 3. Spoločnosť chce dodržiavať tento etický kódex s cieľom vytvárania predpokladov pre vytváranie a chránenia dobrého spoločnosti a jej zamestnancov z titulu záujmu o úspešné realizovanie obchodov spoločnosti. 4. Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že stotožnenie sa s týmto etickým kódexom a jeho uplatňovanie v praxi, je jednou zo základných podmienok pre možnosť spolupráce so spoločnosťou, ktorej jednotlivé myšlienky etického kódexu sú rozdelené do nasledujúcich kapitol.

Dobré mravy a korektnosť
1. Tento etický kódex výlučne zakazuje a odsudzuje akékoľvek pokusy o podvod pri poskytovaní služieb spoločnosti alebo pri spolupráci so spoločnosťou. 2. Spoločnosť svojich klientov a obchodných partnerov úmyselne nezavádza nepravdivými alebo úmyselne skorigovanými údajmi či polopravdami. 3. Spoločnosť vždy upozorňuje na možné potenciálne riziká a dôsledky prípadných rozhodnutí. 4. Spoločnosť vždy informuje o všetkých náležitých informáciach, ktoré sú podstatné pre realizovanie obchodu, berúc do úvahy dostupné spôsoby získavania a disponovania s údajmi o klientoch, obchodných partneroch a nehnuteľnostiach, v prípade nezrovnalostí tieto konzultujeme s dotknutými osobami a spoločnosťami v snahe zjednať nápravu. 5. Spoločnosť odmieta korupciu, klientelizmus, neetický lobing ako aj ostatné „prehrešky“ spoločnosti, ktoré by mohli mať dopad na dobré meno spoločnosti.

Nezávislosť a zachovanie mlčanlivosti
5. Spoločnosť, vrátane jej zamestnancov, sa riadi, vo vzťahu ku klientom, obchodným partnerom a iným inštitúciám, vystupujúcich pri realizovaní jednotlivých obchodných prípadov výlučne riadiac sa zásadou nezávislosti a objektivity, majúc na mysli fakt, že vzťah spoločnosti – realitnej kancelárie a jej klientov alebo obchodných partnerov je založený predovšetkým na dôvere, korektnosti a profesionálnom prístupe s ohľadom na dodržiavanie časovo neobmedzenej mlčanlivosti týkajúcej sa obsahu, spôsobu a podmienok realizovania jednotlivých obchodných prípadov.

Vzdelanie a dobré meno
1. Spoločnosť realizuje na pravidelnej báze školenia týkajúce sa spôsobov oslovovania, komunikácie ako aj samotného výkonu činnosti spoločnosti. 2. Snahou spoločnosti je tiež informovať a byť informovaný o príslušných zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách a vládnych uzneseniach či iných faktoch a informáciách, ktoré vplývajú čo predmetov činnosti spoločnosti. 3. V záujme každého zamestnanca spoločnosti je taktiež aktívne sa podieľať na samo štúdiu a teda neustálom profesnom raste v oblasti finančníctva, bankovníctva, stavebníctva a nehnuteľností, berúc do úvahy, že pri výkone činnosti spoločnosti môžu byť použité iba také prostriedky, ktoré pripúšťajú zákonné úpravy a nepriečia sa dobrým mravom. 4. Spoločnosť dbá nie len o vzdelanostnú oblasť, ale tiež o vizuálnu. Spoločnosť nepodmieňuje vystupovanie zástupcov a zamestnancov spoločnosti žiadnou rovnošatou, alebo oblečením s logom alebo emplemom spoločnosti. Spoločnosť však dbá na celkové vystupovanie, majúc na mysli primeranú úpravu zovňajšku, adekvátnu vážnosť, nekonfrontačné a príjemné vystupovanie. Spoločnosť nevylučuje a neobmedzuje nosenie rifľových nohavíc, tričiek, alebo krátkych nohavíc. 5. Spoločnosť však razantne odmieta poskytovanie svojich služieb pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných či psychotropných látok.

Informovanosť klientov a partnerov, poskytovanie služieb
1. Spoločnosť poskytuje svoje služby výlučne s ohľadom na predmety činnosti uvedené obchodnom registri. 2. Spoločnosť neposkytuje služby, ktorých poskytnutie by bolo v rozpore s predmetnom činností vzťahujúcich sa k spoločnosti uvedených v obchodnom registri. 3. Spoločnosť pri poskytovaní svojich služieb spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré môžu mať v obchodnom registri uvedené aj iné predmety činnosti. 4. Spoločnosť úmyselne nezatajuje informácie, ktoré by mohli mať súvis s konkrétnym obchodným prípadom. Klienti a obchodní partneri, ktorých sa obchodný prípad týka, sú zo strany spoločnosti, priebežne informovaní o vývoji v jednotlivých oblastiach, oznamujú sa im všetky podstatné zmeny a obsah odosielaných a prijímaných informácií v súvislosti s realizovaných obchodným prípadom. 5. Spoločnosť dbá na to, aby dokumenty zverené dočasne k použitiu sa starostlivo uschovávajú, aby nedošlo k poškodeniu, odcudzeniu, alebo strate zverených dokumentov, taktiež sa starostlivo uchovávajú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje a iné údaje, prostredníctvom ktorých by mohlo dôjsť k ich následnému zneužitiu, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“).

Zisk
1. Spoločnosť sa samozrejme stotožňuje s definíciou jej činnosti podľa § 2 Obchodného zákonníka ako: Sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. 2. Spoločnosť však podniká nie len s cieľom zisku ale aj s cieľom podnikového rastu a budovania dobrého mena. Ináč povedané, podnik je samostatná ekonomická organizácia, ktorej účelom je uspokojovanie záujmov a potrieb vlastníkov a zákazníkov. 3. Spoločnosť zdôrazňuje aj sociálny a ekologický rozmer podnikateľskej činnosti tým, že ciele podniku sa rozširujú o uspokojovanie záujmov zamestnancov a verejnosti a o zodpovednosť voči životnému prostrediu. 4. Spoločnosť však za každých okolností odmieta dosahovanie zisku prostredníctvom úmyselného podvodu, klamstva, korigovania, zatajovania alebo zahmlievania informácii. Charakter, dobré meno ako aj najprospešnejšie zastávanie záujmov v prospech svojho klienta, stavia spoločnosť na prvé miesto. 5. Spoločnosť tiež odmieta úmyselné poškodenie klientovi alebo spoločnosti, ktorej poskytuje svoje služby, majúc na myslie nie len finančné ale aj duševné či psychické poškodenie klientovi (napr. pripravenie o strechy nad hlavou, pripravenie o finančné prostriedky, spôsobenie finančnej škody atď.)

Spolupráca
1. Spoločnosť vyhlasuje, že sa pri poskytovaní svojich služieb, v záujme efektivity alebo rozšírenia portfólia, nebráni vytvoreniu referenčnej spolupráci s inými subjektmi s obdobným alebo odlišným pracovným zameraním. 2. Spoločnosť však takúto spoluprácu podmieňuje stotožnením sa s týmto etickým kódexom, predovšetkým s absolútnym odmietaním vykonávania úmyselných podvodov (finančných, materiálnych, duševných, psychologických) pri vykonávaní individuálnej alebo spoločnej obchodnej činnosti, akceptujúc záujem dosiahnutia zisku, nie však v rozpore s týmto etickým kódexom a legislatívou Slovenskej republiky. 3. Spoločnosť vyžaduje vznik akejkoľvek spolupráce s inými subjektmi uzatvorením príslušnej zmluvy v papierovej forme, ktorej obsahom bude presná špecifikácia predmetu referenčnej činnosti. Akúkoľvek spoluprácu spoločnosti písomne uzatvára výlučne štatutárny orgán spoločnosti. 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo dištancovať sa v celom rozsahu za vystupovanie a správanie sa partnerskej spoločnosti na trhu pred termínom vzniku vzájomnej spolupráce. Spoločnosť rovnako nezodpovedá za personálny prejav partnerskej spoločnosti vo vzťahu k jej vlastným klientom. 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť alebo vypovedať (ukončiť) spoluprácu s klientmi alebo subjektmi, kde je možné predpokladať, že by mohlo dôjsť k porušeniu jednotlivých ustanovení tohto etického kódexu alebo legislatívy slovenskej republiky.

Spory
1. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu alebo nespokojnosti, za spoločnosť takúto situáciu rieši výlučne štatutárny orgán – konateľ. 2. Spory spoločnosti sú primárne riešené s ohľadom na tento etický kódex a legislatívu Slovenskej republiky. 3. Spoločnosť má tiež vypracovaný reklamačný poriadok, ktorý popisuje spôsob podávania a vybavovania reklamácií.

Záverečné ustanovenia
1. Dodržiavanie tohto etického kódexu vníma spoločnosť ako prejav osobnej alebo firemnej profesionálnej cti, nakoľko podľa vzťahu k práci do značnej miery možno odhadovať a usudzovať na mravný status človeka, jeho celkové mravné schopnosti a vlastnosti. 2. Vytvorením, prijatím a zavedením etického kódexu žiadna spoločnosť nezíska záruku, že sa jej členovia, zamestnanci alebo sparing partneri budú automaticky správať eticky. Dôležité však je, že vďaka kódexu si budú morálne požiadavky a pravidlá plne uvedomovať a môže im pomôcť pri rozhodovaní sa v prípade neistoty ohľadom svojho konania.

Levice, 25.05.2017R&MZ reality s.r.o.