ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA

J&MZ Účtovná kancelária v Leviciach 

Naša ponuka a cenník služieb

Vedenie kompletnej agendy jednoduchého účtovníctva zahŕňa

 • peňažný denník
 • pokladničná kniha (v tuzemskej a cudzej mene)
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • evidencia hmotného majetku s cenou nižšou ako =1.700,-€ ("drobný" hmotný majetok)
 • spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke

(Celková mesačná čiastka sa pohybuje od počtu účtovných položiek v peňažnom denníku)

Vedenie kompletnej agendy podvojného účtovníctva zahŕňa

 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • kniha analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
 • evidencia dlhodobého hmotného majetku s hodnotou nižšou ako =1.700,-€("drobný" HM)
 • spracovanie (riadnej, prípadne mimoriadnej) účtovnej závierky, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky (vrátane cash-flow), výročná správa spoločnosti

(Celková mesačná čiastka sa pohybuje od počtu účtovných položiek v účtovnom denníku)

Mzdová agenda zahŕňa najmä

 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov
 • výpočet odvodov poistného za zamestnancov
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad
 • mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti, štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • prihlášky a odhlášky do a z poisťovní (zdravotných a sociálnych)
 • komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých tlačív na zdravotné poisťovne a na sociálnu poisťovňu

(Celková mesačná čiastka sa pohybuje od počtu zamestnanco)

Personálna agenda zahŕňa najmä

 • príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vedenie personálnej evidencie

Pri poskytovaní služieb v daňovej oblasti zabezpečujeme

 • daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
 • výpočet splatnej dane
 • výpočet odloženej dane
 • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
 • daň z pridanej hodnoty 
 • daň z motorových vozidiel 
 • daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov (v cene mzdovej agendy)
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby (v cene daňového priznania)
 • daň z nehnuteľností 

Ostatné služby

 • Kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným do dvoch týždňov od zdania objednávky 
 • Vypracovávanie podnikateľských zámerov pre ÚPSVaR 
 • Vypracovávanie podnikateľských plánov pre Banky a iné inštitúcie (cena dohodou)
 • Pre iné služby je cena určená hodinovou sadzbou podľa ich náročnosti v prípade atypických služieb dohodou

Paušálne platby

 • V prípade klientov, ktorý sa rozhodnú využiť formu paušálnej platby sú zvýhodnený pretože v rámci tohto paušálu majú nižšie ceny v porovnaní s cenníkom, t.j. na základe dohody a tiež poradenstvo bez nároku na hodinovú sadzbu, t.j. grátis.

Kontaktujte: Zuzana Vasovčáková 0911 148 717 /Manager JM credit s.r.o./mail : z.vasovcakova@gmail.com